Korupcijos prevencija

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 • įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
 • kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
 • viešai.

Pranešimo apie pažeidimą nagrinėjimo schema. Šaltinis – www.tm.lt

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti:

 • Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
 • Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
 • Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą VšĮ „Investuok Lietuvoje“, jį gali pateikti šiais būdais:

 • Tiesiogiai atvykęs į VšĮ „Investuok Lietuvoje“ (Upės g. 23-1, 3 aukštas, 08128 Vilnius, Lietuva);
 • Atsiųsdamas pranešimą paštu. Siunčiant pranešimą paštu po VšĮ „Investuok Lietuvoje“ pavadinimu turėtų būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
 • Atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@investlithuania.com

Įstaigoje paskirtas kompetentingas subjektas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“ personalo vadovė Gina Leontjeva, tel. +370 618 05897, kuris administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, teikia konsultacijas dėl Įstatymo ir jį įgyvendinančių aktų nuostatų taikymo.

Įstaigoje yra patvirtintos Pranešėjų apsaugos taisyklės.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, užtikrinamas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Informuojame, kad Jūsų pateiktus asmens duomenis duomenų valdytojas Viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“, juridinio asmens kodas 124013427, adresas Upės g. 23, Vilnius, Lietuva, tvarkys pranešimų apie pažeidimus nagrinėjimo ir Pranešėjų apsaugos įstatyme numatytų pareigų vykdymo tikslu.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas – ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas. Neturėdami Jūsų pateiktų asmens duomenų negalėtume Jūsų identifikuoti, taip pat negalėtume laikytis teisės aktuose numatytų reikalavimų, susijusių su pranešėjų apsauga. Pranešime nurodyti asmens, pateikusio informaciją apie galimą pažeidimą VšĮ „Investuok Lietuvoje“, duomenys yra saugomi 3 metus nuo jų gavimo dienos.

Tiek, kiek tai reikalinga mūsų įstaigai vykdyti savo veiklą, prieigą prie Jūsų asmens duomenų galime suteikti IT, serverio, archyvavimo, pašto paslaugas teikiančioms bendrovėms, prokuratūrai ir kitoms kompetentingoms valstybės institucijoms, advokatams ir teisininkams. Sudarydami prieigą duomenų tvarkytojams prie Jūsų asmens duomenų įpareigosime juos Jūsų asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek tai reikalinga paslaugai suteikti, taip pat užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą.

Informuojame, kad ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Jums suteikia šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis aukščiau nurodytais įstaigos kontaktiniais duomenimis arba į įstaigos duomenų apsaugos pareigūną elektroninio pašto adresu dap@investlithuania.com. Aktuali informacija apie asmens duomenų tvarkymą taip pat pateikiama įstaigos privatumo politikoje.

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį

Daugiau informacijos čia

contact-success-modal
Dėkojame!

Ačiū už jūsų žinutę. Netrukus su jumis susisieksime.

Tuo tarpu kviečiame išsamiau susipažinti su verslo aplinka Lietuvoje, detaliai aprašyta mūsų tinklapyje.

GBS main 100