Aukciono tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
VšĮ Investuok Lietuvoje generalinio direktoriaus
2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 2022-043-Z

 

VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Organizuojamų elektroninių aukcionų vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašas

 

I. BENDROJI DALIS

1. VšĮ “Investuok Lietuvoje” elektroninių aukcionų vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja VšĮ “Investuok Lietuvoje” (toliau – Aukciono organizatorius) elektroninių aukcionų, kuriuose parduodamas Aukciono organizatoriui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis ir/ arba kilnojamasis turtas, organizavimą ir vykdymą informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytynes.lt.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Elektroninis aukcionas (toliau – Aukcionas) – turto pirkimo–pardavimo būdas, vykdomas informacinių technologijų priemonėmis specialiojoje interneto svetainėje.

2.2. Dalyvis – asmuo, pageidaujantis dalyvauti Aukcione, patvirtinęs savo tapatybę, įvykdęs Aukciono organizatoriaus skelbime nustatytus reikalavimus, patvirtinęs apie susipažinimą su skelbime nurodytomis Aukciono vykdymo sąlygomis, šiuo Aprašu, taip pat patvirtinęs apie sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis ir Aukciono organizatoriaus patvirtintas dalyviu.

2.3. Dalyvio garantinis įnašas – skelbime nurodyta konkreti pinigų suma eurais, kuri negali būti didesnė kaip 10 (dešimt) procentų pradinės bendros Aukciono būdu parduodamo aukciono objekto pardavimo kainos. Dalyvio garantinį įnašą asmuo privalo sumokėti į Aukciono organizatoriaus skelbime nurodytą banko sąskaitą prieš registruodamasis į Aukcioną.

2.4. Dalyvio registravimo mokestis – Aukciono organizatoriaus skelbime nurodyta konkreti pinigų suma eurais, kurią asmuo privalo sumokėti į Aukciono organizatoriaus skelbime nurodytą banko sąskaitą prieš registruodamasis į Aukcioną (jeigu taikoma) ir, kuri yra neįskaitoma į turto pardavimo kainą ir negrąžinama, išskyrus šiame Apraše numatytus atvejus. PVM dalyvio registravimo mokesčiui netaikomas tik tuo atveju, jeigu taip nustatyta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme.

2.5. Aukciono laimėtojas  didžiausią kainą pasiūlęs Aukciono dalyvis, kuris paskelbtas elektroninio Aukciono laimėtoju.


II. PARENGIAMIEJI DARBAI

3. Aukcionui organizuoti ir vykdyti aukciono organizatorius sudaro ne mažiau kaip trijų asmenų komisiją.

Komisijai vadovauja aukciono vedėjas. Taip pat, komisijoje turi būti aukciono sekretorius ir kasininkas.

4. Parduodamo turto pradinę pardavimo kainą nustato komisija, bet kaina negali būti mažesnė už likutinę turto vertę.


III. AUKCIONO SKELBIMAS

5. Apie rengiamą Aukcioną ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas iki dalyvių registravimo į Aukcioną pradžios skelbiama interneto svetainėje evarzytynes.ltAukcionui neįvykus informacija apie rengiamą to paties turto naują Aukcioną skelbiama ne vėliau kaip prieš 4 (keturias) darbo dienas iki dalyvių registravimo į Aukcioną pradžios.

6. Skelbime apie Aukcioną turi būti nurodyta:

6.1. Aukciono organizatoriaus pavadinimas, kodas ir buveinė;

6.2. Aukciono organizatoriaus darbuotojo, atsakingo už informacijos teikimą, vardas ir pavardė, pareigos, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

6.3. informacija apie parduodamą turtą;

6.4.   pradinė turto pardavimo kaina; ji apvalinama pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles iki sveikojo skaičiaus (t. y. nurodoma kaina eurais be centų);

6.5.   minimalus kainos didinimo intervalas;

6.6.   registravimo į Aukcioną pradžios ir pabaigos data (valandos, minutės);

6.7.   Aukciono pradžios ir pabaigos data (valandos, minutės);

6.8.   parduodamo turto apžiūros vieta, data, laikas ir sąlygos (jeigu taikoma);

6.9.   minimalus privalomas dalyvių skaičius (jeigu taikoma);

6.10.    dalyvio registravimo mokesčio dydis ir jo sumokėjimo terminas (jeigu taikoma);

6.11.    dalyvio garantinio įnašo dydis ir jo sumokėjimo terminas;

6.12.    Aukciono organizatoriaus sąskaita (-os), į kurią (-ias) turi būti sumokamas dalyvio garantinis įnašas, dalyvio registravimo mokestis (jeigu taikoma) ir atsiskaitoma už parduodamą turtą, numeris (-iai);

6.13. atsiskaitymo už nupirktą turtą terminas bei tvarka ir / arba pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos, įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonės (jeigu taikoma);

6.14. garantinio įnašo (neįvykus Aukcionui, atšaukus Aukcioną, nelaimėjusiems dalyviams, kitais atvejais) grąžinimo tvarka ir terminai;

6.15. registravimo mokesčio (atšaukus Aukcioną) grąžinimo tvarka ir terminai (jei taikoma);

6.16. kiti kvalifikaciniai reikalavimai, susiję su parduodamu turtu (jeigu taikoma);

6.17. kitos turto pardavimo sąlygos ir informacija, kurias būtina atskleisti ir viešinti.

7. Potencialiems pirkėjams, Aukciono dalyviams yra rekomenduojama asmeniškai atlikti parduodamo turto patikrą/ apžiūrą vietoje ir savarankiškai patikrinti visos, jų manymu, reikalingos informacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, informacija apie mokesčius, mokėtinus už parduodamam turtui teiktas komunalines ir kitas paslaugas, kitus mokesčius, susijusius su parduodamu turtu. Tokie patikrinimo veiksmai privalo būti atlikti iki Aukciono pradžios.

8. Aukciono organizatorius neteikė, neteikia ir neteiks jokių tiesioginių ar netiesioginių rašytinių ar žodinių pareiškimų ar garantijų dėl parduodamo turto būklės ir kokybės, įskaitant, bet neapsiribojant, jokių garantijų dėl parduodamo turto vertės, būklės, atitikimo teritorijų planavimo, statybos, aplinkos apsaugos ir kitiems teisės aktų reikalavimams ar tinkamumo naudoti tam tikrai paskirčiai, išskyrus pareiškimus ir garantijas bei dokumentus ir/ ar pažymas, kuriuos privaloma pateikti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus su tikslu sudaryti ir notariškai patvirtinti turto pirkimo-pardavimo sutartį. Be to, neteikiamos jokios garantijos dėl inžinerinių tinklų bei bet kokių kitų komunikacijų buvimo, galimybės juos įrengti ir/ ar prie jų prisijungti.

9. Aukciono organizatorius neatsako už jokią žalą ir/ ar nuostolius dėl galimų parduodamo turto trūkumų, įskaitant, bet neapsiribojant, galinčių kilti dėl parduodamo turto neatitikimo statybos, teritorijų planavimo, aplinkos apsaugos ir kitiems teisės aktų reikalavimams, tinkamumo naudoti pagal paskirtį, bet kokio privalomo leidimo nebuvimo arba parduodamo turto neatitikimo potencialaus pirkėjo lūkesčiams ar bet kokios trečiosios šalies pateiktai informacijai apie parduodamą turtą.


IV. AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS

10. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti Aukcione, turi registruotis į jį Aukciono skelbime nurodytu registravimo laiku. Aukciono organizatorius skelbime apie Aukcioną gali nurodyti, kad Aukciono dalyviai pradedami registruoti tik tada, kai visus reikiamus dokumentus registracijai pateikė bent 2 (du) Aukciono dalyviai, kurie atitinka Aukciono sąlygas. Registracijos žingsniai ir varžymosi sąlygos detalizuoti naudotojo instrukcijoje patalpintoje adresu https://www.evarzytynes.lt/evs/instructions.do.

11. Asmens registravimas į Aukcioną vykdomas asmeniui prisijungiant interneto svetainėje evarzytynes.lt ir patvirtinant savo tapatybę svetainėje siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais.

12. Patvirtinti savo tapatybę interneto svetainėje www.evarzytynes.lt nurodytais tapatybės nustatymo būdais gali Lietuvos Respublikos piliečiai arba užsienio piliečiai, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra išduoti asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.

13. Asmuo, patvirtinęs savo tapatybę, interneto svetainės www.evarzytynes.lt skiltyje „Mano duomenys“ privalo nurodyti: adresą korespondencijai (jei gyvenamoji vieta / buveinė nėra deklaruota ar nesutampa su deklaruota), elektroninio pašto adresą, telefono numerį, banko sąskaitą, į kurią turi būti grąžintas dalyvio garantinis įnašas. Jeigu Aukcione dalyvaujama per atstovą, atstovas privalo nurodyti atstovaujamo asmens vardą, pavardę (juridinio asmens pavadinimą, įmonės kodą), taip pat atstovavimo pagrindą. Aukciono organizatoriui patvirtinus registracijos duomenis, registracijoje pateikti duomenys negali būti keičiami.

14. Fizinis asmuo, prisijungęs interneto svetainėje www.evarzytynes.lt, gali veikti savo vardu arba kaip kito fizinio ar juridinio asmens atstovas, pateikdamas savo atstovavimo faktą patvirtinančio teisės aktų nustatyta tvarka išduoto įgaliojimo kopiją.

15. Juridinis asmuo Aukcione gali dalyvauti per atstovą – juridinio asmens vadovą arba įgaliotą asmenį, kuriam įgaliojimą juridinio asmens vadovas gali suteikti, pasirašęs įgaliojimą elektroniniu parašu arba registracijos metu interneto svetainėje www.evarzytynes.lt pateikdamas atstovavimo faktą patvirtinančio teisės aktų nustatyta tvarka išduoto įgaliojimo kopiją.

16. Jeigu yra atstovaujamų asmenų grupė, ir pats dalyvis bus įgyjamo turto savininkas, jis turi būti įtrauktas kaip atstovaujamas asmuo. Jeigu dalyvis nebus įtrauktas kaip atstovaujamas asmuo atstovaujamų asmenų grupėje, tai reikš, kad jis tik atlieka dalyvio funkciją, bet turto nepirks. Jeigu atstovaujami asmenys nenurodomi, tai reiškia, kad dalyvis atstovauja pats save, ir Aukciono laimėjimo atveju įgyjamo turto savininkas bus dalyvis.

17. Fizinis asmuo į konkretų Aukcioną gali registruotis tik vieną kartą kaip dalyvis arba kaip juridinio ar fizinio asmens atstovas.

18. Asmuo privalo patvirtinti, kad susipažino su šiuo Aprašu, valstybės įmonės Registrų centro patvirtinta Aukcionų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarka, Aukciono organizatoriaus skelbime nurodytomis turto pardavimo sąlygomis ir sutinka, jog valstybės įmonė Registrų centras ir Aukciono organizatorius tvarkys jo asmens duomenis, įskaitant asmens kodą, dalyvavimo Aukcione tikslais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Aukcione ketinantys dalyvauti asmenys, registruodamiesi į Aukcioną, pateikia apmokėjimo dokumentų skaitmenines kopijas, papildomai pateikia žemiau nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas (jeigu taikoma):

19.1.    jeigu Aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė), sandorio dėl ketinimo įsigyti turtą bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas;

19.2.    atstovavimo faktą patvirtinančio teisės aktų nustatyta tvarka išduoto įgaliojimo kopiją.

20. Asmuo, pateikdamas dokumentus registruotis į konkretų Aukcioną, turi būti sumokėjęs Aukciono dalyvio registravimo mokestį (jeigu taikoma) ir dalyvio garantinį įnašą, kurių dydžiai nurodyti Aukciono skelbime. Mokėjimai atliekami į skelbime nurodytą Aukciono organizatoriaus sąskaitą (-as). Dalyvio registravimo mokestis (jei taikoma) ir dalyvio garantinis įnašas dalyviams grąžinamas tik šiame Apraše nurodytais atvejais ir tvarka.

21. Jeigu asmeniui registruojantis į Aukcioną pasibaigė Aukciono registracijos laikas, tolesni registravimo veiksmai negalimi. Jeigu asmuo į Aukciono organizatoriaus sąskaitą (-as) pervedė dalyvio garantinį įnašą ir Aukciono dalyvio registravimo mokestį (jeigu taikoma), bet nespėjo užbaigti registracijos į Aukcioną, jis Aukciono organizatoriui turi pateikti prašymą, kuriame būtų nurodytas sąskaitos, į kurią reikia grąžinti dalyvio garantinį įnašą ir Aukciono dalyvio registravimo mokestį (jeigu taikoma), numerį. Šiuo atveju dalyvio garantinis įnašas ir Aukciono dalyvio registravimo mokestis (jei taikoma) grąžinami per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

22. Aukciono organizatorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo registracijos laiko pabaigos patikrina asmens registracijos metu pateiktus dokumentus ir informaciją ir patvirtina/ nepatvirtina asmens registraciją Aukciono dalyviu.

23. Aukciono organizatoriui patvirtinus arba atmetus dalyvio registraciją, sistema išsiunčia elektroninį pranešimą asmens registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu apie patvirtintą arba atmestą registraciją į Aukcioną. Asmuo savo registracijos būseną gali pasitikrinti prisijungęs prie tinklalapio www.evarzytynes.lt.


V. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

24. Asmens duomenys yra tvarkomi remiantis VšĮ „Investuok Lietuvoje“ 2019 m. sausio 22 d. įstaigos generalinio direktoriaus įsakymu 2019-006-Z patvirtintomis “Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis “, kurios buvo sudarytos laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.


VI. AUKCIONO VYKDYMAS

25. Aukcionus organizuoja ir vykdo Aukciono organizatoriaus įgalioti asmenys.

26. Aukcionas vykdomas skelbime nurodytu laiku. Jeigu iki Aukciono pradžios į Aukcioną neužsiregistravo nei vienas Aukciono dalyvis, Aukcionas laikomas neįvykusiu.

27. Vykstant Aukcionui, jo dalyviai turi nurodyti siūlomą kainą už Aukcione parduodamą turtą. Aukciono dalyviai kainą gali didinti automatiniu arba neautomatiniu būdu Aukcionų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašo, patvirtinto valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. NVE-177 (1.3 E) „Dėl Aukcionų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

28. Aukciono vykdymo metu interneto svetainėje www.evarzytynes.lt rodoma didžiausia tuo metu už parduodamą turtą pasiūlyta kaina.

29. Dalyvio pasiūlyta kaina laikoma priimta, kai iki Aukciono pabaigos ji užfiksuojama interneto svetainės www.evarzytynes.lt serveryje. Aukciono dalyvis neturi teisės atšaukti savo kainos pasiūlymo.


VII. AUKCIONO PABAIGA

30. Aukcionas baigiamas skelbime nurodytu laiku. Jeigu iki Aukciono pabaigos yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, Aukcionas pratęsiamas papildomam penkių minučių ir nulio sekundžių terminui, kurio metu Aukciono dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą turtą. Po kiekvieno per pratęstą papildomą penkių minučių ir nulio sekundžių terminą gauto kainos pasiūlymo Aukcionas pakartotinai pratęsiamas penkių minučių ir nulio sekundžių terminui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kainos pasiūlymo gavimo momento. Pratęstas Aukcionas užbaigiamas, jeigu per penkias minutes ir nulį sekundžių po paskutinio kainos pasiūlymo negaunamas kitas didesnės kainos pasiūlymas.

31. Aukciono laimėtoju pripažįstamas dalyvis, kuris iki Aukciono pabaigos pasiūlė didžiausią kainą. Laimėjusio dalyvio pasiūlyta kaina kartu yra ir turto pardavimo kaina. Aukciono laimėtojas sumoka skirtumą nuo pasiūlytos pardavimo kainos ir dalyvio garantinio įnašo ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dienos, jeigu šalys nesusitars kitaip.

32. Pasibaigus Aukcionui, interneto svetainėje evarzytynes.lt paskelbiama už kokią kainą turtas parduotas, laimėtojui išsiunčiamas elektroninis pranešimas apie laimėtą Aukcioną, o nelaimėjusiems dalyviams išsiunčiamas pranešimas apie tai, kad Aukciono nelaimėjo.

33. Aukcionas laikomas neįvykusiu jeigu:

33.1. neužregistruotas nė vienas Aukciono dalyvis;

33.2. nė vienas dalyvis nepasiūlo Aukciono sąlygose nustatytos pradinės bendros arba didesnės pagal nurodytą minimalų kainos kėlimą pardavimo kainos;

33.3. paaiškėja, kad Aukciono laimėtojas neatitinka Aukciono dalyviui keltų reikalavimų, nurodytų Aukciono sąlygose, ir Aukciono organizatorius priima sprendimą paskelbti Aukcioną neįvykusiu;

33.4. neįvykdytos kitos Aukciono sąlygos;

33.5. Aukciono organizatoriaus skelbime apie Aukcioną buvo nurodyta sąlyga, kad Aukciono dalyviai registruojami dalyvauti Aukcione tik tada, jei dokumentus registracijai pateikė bent du dalyviai, kurie atitinka Aukciono sąlygų reikalavimus, tačiau įsiregistravo mažiau kaip du Aukciono dalyviai

34. Aukciono organizatorius, pagal interneto svetainės www.evarzytynes.lt administratoriaus pranešimą dėl tinklapio veiklos sutrikimo, dėl kurio Aukcionas negali būti laikomas teisėtai įvykusiu, gali priimti sprendimą paskelbti Aukcioną atšauktu arba jį nutraukti. Sprendimą priima Aukciono organizatorius.

35. Aukciono dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, taip pat asmenims, sumokėjusiems dalyvio garantinį įnašą, bet neregistruotiems Aukciono dalyviais, dalyvio garantiniai įnašai grąžinami per 3 darbo dienas nuo Aukciono pabaigos į jų nurodytas sąskaitas.

36. Aukciono laimėjimo atveju, laimėjusio dalyvio sumokėtas dalyvio garantinis įnašas įskaitomas į turto pardavimo kainą.

37. Aukciono laimėtojas privalo pasirašyti su Aukciono organizatoriumi turto pirkimo-pardavimo sutartį ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Aukciono laimėtojo paskelbimo dienos. Šalių susitarimu šis terminas gali būti pratęstas. Visas išlaidas, susijusias su turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymu, tvirtinimu ir nuosavybės teisės įregistravimu, notaro atlyginimą, kitas notarinių veiksmų atlikimo išlaidas bei išlaidas, susijusias su duomenų valstybės registruose patikrinimu, apmoka Aukciono laimėtojas (turto pirkėjas). Notarą šalys renkasi bendru sutarimu. (Šią sąlygą būtina publikuoti skelbime).

38. Jeigu Aukciono laimėtojas per Aprašo 35 punkte nurodytą 30 kalendorinių dienų terminą atsisako sudaryti, neatvyksta sutartu laiku sudaryti arba nesudaro turto pirkimo-pardavimo sutarties (išskyrus atvejį, kai turto pirkimo-pardavimo sutartis negali būti sudaroma dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo šalių, o priklauso nuo institucijų ir/ ar pareigūnų, kurie privalo išduoti pažymas ir/ ar kitus dokumentus, kurie yra privalomi įstatymų nustatyta tvarka tinkamai įforminti ir notarine tvarka patvirtinti turto pirkimo-pardavimo sutartį), laikoma, kad jis atsisako pirkti turtą, netenka teisės dalyvauti to paties turto pirkime, dalyvio garantinis įnašas Aukciono laimėtojui negrąžinamas ir laikomas aukciono laimėtojo bauda, padengianti minimalius Aukciono organizatoriaus nuostolius, Aukcionas laikomas neįvykusiu.

39. Už Aukciono paskelbimą, vykdymą, atšaukimą, paskelbimą neįvykusiu atsako Aukciono organizatorius. Aukciono organizatorius turi teisę atšaukti Aukcioną ir/ ar paskelbti Aukcioną neįvykusiu ir/ ar atsisakyti sudaryti su Aukciono laimėtoju turto pirkimo-pardavimo sutartį, jeigu nustatomos aplinkybės, dėl kurių turto pirkimo-pardavimo sutartis šiame Apraše nustatyta tvarka ir terminais negalės būti sudaryta arba, jei sutartis bus sudaryta, kyla rizika, jog sutartis bus pripažinta niekine, negaliojančia ir negalima vykdyti. Šiame punkte nurodyti Aukciono organizatoriaus sprendimai nebus laikomi Aukciono dalyvių (laimėtojo) teisių pažeidimu. Tokiu atveju Aukciono dalyviams į jų nurodytas sąskaitas per 5 kalendorines dienas nuo šiame punkte nurodyto Aukciono organizatoriaus sprendimo priėmimo dienos grąžinamas registravimo mokestis (jei taikoma) ir garantinis įnašas.

40. Aukcionui pasibaigus, informacija apie Aukcioną viešai skelbiama interneto svetainėje www.evarzytynes.lt 60 (šešiasdešimt) dienų.

41. Ginčai, kilę dėl Aukciono organizavimo, vykdymo ar jo rezultatų, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

42. Šis Aprašas skelbiamas aukciono organizatoriaus interneto svetainėje www.investuoklietuvoje.lt ir interneto svetainėje www.evarzytynes.lt . Aprašo nuostatos bet kuriuo metu gali būti keičiamos, paskelbiant jų naują redakciją ir nurodant naujos redakcijos paskelbimo datą ir laiką šiame punkte nurodytose interneto svetainėse. Jei nėra nurodyta kitaip, nauja Aprašo redakcija įsigalioja jos paskelbimo interneto svetainėse dieną.

contact-success-modal
Dėkojame!

Ačiū už jūsų žinutę. Netrukus su jumis susisieksime.

Tuo tarpu kviečiame išsamiau susipažinti su verslo aplinka Lietuvoje, detaliai aprašyta mūsų tinklapyje.

GBS main 100